MESURES PREVENTIVES COVID-19.

 • Les inscripcions per al trimestre Tardor 2020 es faran online al web parcesportiullobregat.com
 • Els grups seran fixes durant tot el trimestre per tal de facilitar la traçabilitat. Pel mateix motiu no es vendran entrades puntuals
 • El responsable de la gestió i coordinació de la COVID-19 a la Ludoteca serà el director
 • Les famílies han d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19
 • La família ha de verificar l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.

SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19

Febre o febrícula

Tos
Dificultat per a respirar Mal de coll
Congestió nasal Mal de panxa
Vòmits i/o diarrees Mal de cap
Malestar Dolor muscular
 • No es pot venir a la Ludoteca, si l’infant presenta alguna de les següents situacions:
  • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
  • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
  • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
  • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
 • L’ús de mascareta serà obligatòri a l’interior de la Ludoteca excepte pels infants d’entre 0 i 3 anys
 • A l’arribada el personal de la Ludoteca recollirà els infants a la recepció del Parc Esportiu. Els acompanyants hauran d’estar el menys temps possible a la recepció. Si algun infant arriba tard el personal de recepció del PELL avisarà al personal de Ludoteca qui baixarà a buscar l’infant.
 • A la sortida el personal de Ludoteca baixarà els infants a la recepció del PELL. Si es ve a recollir algun infant abans de la finalització de l’activitat s’avisarà al personal de recepció del PELL qui avisarà al personal de Ludoteca per a que baixi l’infant a la recepció
 • Els menors de 3 anys han d’estar acompanyats d’un pare o mare durant la seva estada a la Ludoteca. Per qüestions d’aforament solament podrà haver un acompanyant per infant. Per garantir la traçabilitat es demana que l’acompanyant sigui, en la mesura del possible, el mateix durant tot el trimestre
 • Es farà un control d’assitència i absència de símptomes per tal de garantir la traçabilitat
 • A l’arribada i a la sortida es farà rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. També es farà abans i després danar al bany i tantes vegades com es cregui convenient
 • Es mesurarà la temperatura dels infants i acompanyants que accedeixin a la Ludoteca
 • Es garanteix la neteja i la desinfecció dels espais i del material amb productes homologats abans de cada torn
 • En el cas de detectar símptomes de COVID-19 el centre adoptarà les mesures vigents que al respecte hagi decretat el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya