TITULAR I CONDICIONS GENERALS DE LA COMPRA D’ENTRADES PER A LES PISCINES EXTERIORS

Les presents Condicions Generals de Contractació, d’ara endavant, CGC, regulen les condicions de compra d’entrades a les piscines exteriors del PARC ESPORTIU LLOBREGAT (PELL) i de CAN MERCADER ofertes a la pàgina web www.parcesportiullobregat.com, de titularitat d’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLA, S. A. (d’ara endavant, PROCORNELLÀ), amb CIF A58283342 i domicili a C/ ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICI AUDITORI), 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA).

Els usuaris que realitzin compres accepten plenament les presents CGC i quedaran vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades en el moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de PROCORNELLÀ.

PROCORNELLÀ es reserva el dret a modificar les CGC, en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Només podran adquirir productes els majors de 18 anys amb capacitat suficient per contractar.

La tinença de l’entrada no dona dret al seu portador o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut, amb fins publicitaris, de màrqueting o de promoció, no essent permesa la venta o revenda de la mateixa.

El Client de les piscines del Parc Esportiu Llobregat i de Can Mercader haurà de respectar molt especialment les Normes d’Ús de les piscines exteriors de les instal·lacions (ENLLAÇ A LA NORMATIVA D’ÚS).

El Client de la Piscina (portador de l’entrada) haurà de facilitar la seva edat i exhibir el DNI al Personal de seguretat de qualsevol instal·lació, tantes vegades com aquests ho requereixin. El Client de les Piscines autoritzen a aquest personal a efectuar les revisions i/o registres de la seva persona i tinences que siguin convenients.

Un cop efectuat el pagament de les entrades, s’enviarà al correu electrònic especificat en el formulari de compra el tiquet amb el codi QR per accedir a la piscina.

En cas de no rebre el correu electrònic, pot posar-se en contacte amb recepció.

L’accés a la piscina haurà de coincidir amb les entrades comprades. Si no és així, l’accés a la piscina no estarà permès.

Les devolucions es realitzen abans d’iniciar l’horari de torn i pots canviar-la per una altra data a la recepció.

El pagament en línia es realitzarà a través d’una passarel·la de pagament amb connexió segura, mitjançant un TPV virtual de CaixaBank (Comercia Global Payments, Entidad de Pago, S.L., on pot trobar la seva Política de Privacitat a https://globalpayments.es/politica-privacidad/) i Redsys.es.

La passarel·la de pagament estableix tots els estàndards de seguretat i la transmissió de totes les dades personals es desenvolupen en un entorn segur, en un servidor de línia segura amb la qual la informació és encriptada, impedint així qualsevol accés no autoritzat a la mateixa.

 

Procediment de compra

El procés de compra és molt senzill tant si és la primera vegada que compra com si ja ha comprat amb anterioritat, ja que no es requereix cap registre previ.

1) TRIA: NÚMERO DE PERSONES. Selecciona el número d’entrades que corresponguin fins a un màxim de 6 per compra. Cal tenir en compte que les persones de menys de 14 anys han de venir sempre acompanyades d’algun responsable major d’edat i que a l’entrada de qualsevol de les nostres piscines es poden demanar documents que acreditin l’edat dels beneficiaris de les entrades.

2) ESCULL LA DATA, PISCINA (CAN MERCADER O PARC ESPORTIU) I TORN . Tria la data que vulguis fer la reserva al calendari, lloc i tipus d’entrada normal o reduïda.

3) REVISA EL RESUM DE LA SOL·LICITUD. On apareixeran tots els serveis contractats pel participant i l’import total d’aquests.

4) DADES DEL COMPRADOR I ACOMPANYANTS. Omple les dades del titular de qui fa la compra (nom, cognoms, DNI/Passaport, correu electrònic i telèfon de contacte). I accepta les normatives prèvia lectura i consentiment.

5) PAGAMENT. Introduir les dades de la targeta dins de Global Payments (Passarel·la de pagament online).

6) IMPRESSIÓ DE COMPROVANT. En finalitzar es mostra el comprovant de compra i s’envia un correu electrònic automàticament amb el tiquet de compra i el codi QR que donarà accés a cadascun dels participants i que s’haurà de presentar per tenir accés a la piscina escollida.

 

Preus

El preu pels adults en entrada puntual és de 6.03€. De 6 a 15 anys els usuaris han de pagar 5,06€ i els nens de 0 a 5 anys  tenen l’entrada gratuïta. (ENLLAÇ A LES TARIFES 2023).

PROCORNELLÀ es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment.

Formes de pagament

Pagament via web: Amb la voluntat de mantenir les mesures de seguretat recomanen fer la compra amb cita prèvia amb targeta de crèdit.

En el pagament s’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d’aquesta.

 

Departament d’Atenció al Client

Disposa d’un Departament d’Atenció al client on li atendran personalment per a qualsevol dubte que pugui tenir. Pot contactar-ho:

 

Canvis i devolucions

Els canvis es podran realitzar abans de iniciar l’horari del torn i pots canviar-la per un altre data a recepció.

La devolució de l’import se produirà únicament en cas de no poder obrir la instal·lació en el torn contractat.

 

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informem que el responsable de les dades que ens faciliti a l’hora de realitzar qualsevol compra en aquesta pàgina web és EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S.A.  (PROCORNELLÀ), amb la finalitat de gestionar la seva compra i gestionar l’atenció al client. A més, li podrem enviar periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes i serveis relacionats amb els productes contractats.

La base del tractament de les dades és l’execució d’un contracte i, si és el cas, el seu consentiment. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que s’estableix en les normatives tributària i mercantil i, en tot cas, mentre no sol·liciti la seva supressió.

Les seves dades no seran cedides a terceres empreses, tret que hi hagi una obligació legal. Per el cas de compra online, les seves dades podran ser cedides a la plataforma que gestiona el pagament en línia o podran ser tractades en el seu entorn, però sempre amb la màxima seguretat.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com en el seu cas revocar el consentiment, per correu electrònic en info@parcesportiullobregat.com i/o info@complexcanmercader.com (estipulant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”) o bé per correu ordinari a ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICI AUDITORI) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA). L’informem del seu dret de presentar una reclamació davant el nostre delegat de protecció de dades dpd@procornella.cat, així com davant les autoritats de protecció de dades.

Agrairíem mantingués les seves dades personals actualitzades, perquè PROCORNELLÀ pugui complir amb la seva obligació de mantenir-los exactes i al dia.

L’usuari es compromet a facilitar dades veraces i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que PROCORNELLÀ presumirà que les dades han estat facilitats pel titular dels mateixos i que són exactes i veraços.

 

Jurisdicció

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en PROCORNELLÀ, les parts acorden sotmetre’s als jutjats o tribunals de CORNELLÀ DE LLOBREGAT, renunciant totes dues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, i en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.